استادشناسی
ونداد بنائی

ونداد بنائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ونداد بنائی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های ونداد بنائی

دانشگاه های ونداد بنائی

شاگردان ونداد بنائی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد ونداد بنائی نپیوسته است.