استادشناسی
مهرناز ملک

مهرناز ملک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های مهرناز ملک

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مهرناز ملک

دانشگاه های مهرناز ملک

شاگردان مهرناز ملک

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهرناز ملک نپیوسته است.