استادشناسی
حسن اسماعیل زاده

حسن اسماعیل زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حسن اسماعیل زاده

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حسن اسماعیل زاده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های حسن اسماعیل زاده

شاگردان حسن اسماعیل زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حسن اسماعیل زاده نپیوسته است.