استادشناسی
عبدالرحیم اصلی

عبدالرحیم اصلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عبدالرحیم اصلی

کلاس های عبدالرحیم اصلی

دانشگاه های عبدالرحیم اصلی

شاگردان عبدالرحیم اصلی