استادشناسی
سیدجمال اطهاری

سیدجمال اطهاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدجمال اطهاری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سیدجمال اطهاری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سیدجمال اطهاری

شاگردان سیدجمال اطهاری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سیدجمال اطهاری نپیوسته است.