استادشناسی
رضا گلابکش افشار

رضا گلابکش افشار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های رضا گلابکش افشار

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های رضا گلابکش افشار

دانشگاه های رضا گلابکش افشار

شاگردان رضا گلابکش افشار

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد رضا گلابکش افشار نپیوسته است.