استادشناسی
شیما ایزدپناهی

شیما ایزدپناهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های شیما ایزدپناهی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های شیما ایزدپناهی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های شیما ایزدپناهی

شاگردان شیما ایزدپناهی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد شیما ایزدپناهی نپیوسته است.