استادشناسی
نیوشا اکبری

نیوشا اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نیوشا اکبری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های نیوشا اکبری

دانشگاه های نیوشا اکبری

شاگردان نیوشا اکبری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نیوشا اکبری نپیوسته است.