استادشناسی
عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

شاگردان عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عباس اکبرپورنیک قلب رشتی نپیوسته است.