علی برومندنیا

علی برومندنیا

4.2 (3 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

مون: متوسط

5 ماه پیش

کلاس ها

  • شبکه های کامپیوتری

  • سیگنال ها و سیستم