استادشناسی
نوشین تاجیک

نوشین تاجیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نوشین تاجیک

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های نوشین تاجیک

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های نوشین تاجیک

شاگردان نوشین تاجیک

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نوشین تاجیک نپیوسته است.