استادشناسی
احمد صفایی

احمد صفایی

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های احمد صفایی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های احمد صفایی

دانشگاه های احمد صفایی

شاگردان احمد صفایی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد احمد صفایی نپیوسته است.