استادشناسی
پریسا توانا

پریسا توانا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پریسا توانا

کلاس های پریسا توانا

دانشگاه های پریسا توانا

شاگردان پریسا توانا

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پریسا توانا نپیوسته است.