استادشناسی
آرش ثقفی اصل

آرش ثقفی اصل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های آرش ثقفی اصل

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های آرش ثقفی اصل

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های آرش ثقفی اصل

شاگردان آرش ثقفی اصل

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد آرش ثقفی اصل نپیوسته است.