استادشناسی
محبوبه سادات ذوالفقاری

محبوبه سادات ذوالفقاری

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های محبوبه سادات ذوالفقاری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محبوبه سادات ذوالفقاری

دانشگاه های محبوبه سادات ذوالفقاری

شاگردان محبوبه سادات ذوالفقاری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محبوبه سادات ذوالفقاری نپیوسته است.