استادشناسی
فریناز صادقی

فریناز صادقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های فریناز صادقی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

شاگردان فریناز صادقی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فریناز صادقی نپیوسته است.