استادشناسی
فتانه یاری

فتانه یاری

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های فتانه یاری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فتانه یاری

دانشگاه های فتانه یاری

شاگردان فتانه یاری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فتانه یاری نپیوسته است.