استادشناسی
آریا جمشیدی

آریا جمشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های آریا جمشیدی

شاگردان آریا جمشیدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد آریا جمشیدی نپیوسته است.