استادشناسی
جواد جمشیدی

جواد جمشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های جواد جمشیدی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های جواد جمشیدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های جواد جمشیدی

شاگردان جواد جمشیدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد جواد جمشیدی نپیوسته است.