استادشناسی
مهرداد جوادی

مهرداد جوادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهرداد جوادی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

شاگردان مهرداد جوادی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهرداد جوادی نپیوسته است.