استادشناسی
قاسم حبیب زاده لمسو

قاسم حبیب زاده لمسو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های قاسم حبیب زاده لمسو

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های قاسم حبیب زاده لمسو

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های قاسم حبیب زاده لمسو

شاگردان قاسم حبیب زاده لمسو

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد قاسم حبیب زاده لمسو نپیوسته است.