استادشناسی
علیرضا حبیب نژاد کورایم

علیرضا حبیب نژاد کورایم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علیرضا حبیب نژاد کورایم

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های علیرضا حبیب نژاد کورایم

دانشگاه های علیرضا حبیب نژاد کورایم

شاگردان علیرضا حبیب نژاد کورایم

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علیرضا حبیب نژاد کورایم نپیوسته است.