استادشناسی
شاهرخ حسینی هاشمی

شاهرخ حسینی هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های شاهرخ حسینی هاشمی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های شاهرخ حسینی هاشمی

دانشگاه های شاهرخ حسینی هاشمی

شاگردان شاهرخ حسینی هاشمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد شاهرخ حسینی هاشمی نپیوسته است.