استادشناسی
فرخ حضرتی آشتیانی

فرخ حضرتی آشتیانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فرخ حضرتی آشتیانی

کلاس های فرخ حضرتی آشتیانی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های فرخ حضرتی آشتیانی

شاگردان فرخ حضرتی آشتیانی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فرخ حضرتی آشتیانی نپیوسته است.