استادشناسی
پریسا زیارتی

پریسا زیارتی

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های پریسا زیارتی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های پریسا زیارتی

دانشگاه های پریسا زیارتی

شاگردان پریسا زیارتی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پریسا زیارتی نپیوسته است.