استادشناسی
عطیه خانجانی

عطیه خانجانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عطیه خانجانی

کلاس های عطیه خانجانی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های عطیه خانجانی

شاگردان عطیه خانجانی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عطیه خانجانی نپیوسته است.