استادشناسی
زهرا خراسانی قمصری

زهرا خراسانی قمصری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های زهرا خراسانی قمصری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های زهرا خراسانی قمصری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های زهرا خراسانی قمصری

شاگردان زهرا خراسانی قمصری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زهرا خراسانی قمصری نپیوسته است.