استادشناسی
اکرم کریمی

اکرم کریمی

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های اکرم کریمی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های اکرم کریمی

دانشگاه های اکرم کریمی

شاگردان اکرم کریمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد اکرم کریمی نپیوسته است.