استادشناسی
نجمه دشتکی

نجمه دشتکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نجمه دشتکی

کلاس های نجمه دشتکی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های نجمه دشتکی

شاگردان نجمه دشتکی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نجمه دشتکی نپیوسته است.