استادشناسی
جواد دلدار شیخی

جواد دلدار شیخی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های جواد دلدار شیخی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های جواد دلدار شیخی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های جواد دلدار شیخی

شاگردان جواد دلدار شیخی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد جواد دلدار شیخی نپیوسته است.