استادشناسی
حمیده احمدی

حمیده احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های حمیده احمدی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حمیده احمدی

دانشگاه های حمیده احمدی

شاگردان حمیده احمدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حمیده احمدی نپیوسته است.