استادشناسی
فاطمه دوستی

فاطمه دوستی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فاطمه دوستی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فاطمه دوستی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های فاطمه دوستی

شاگردان فاطمه دوستی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فاطمه دوستی نپیوسته است.