استادشناسی
علی ذاکری

علی ذاکری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی ذاکری

شاگردان علی ذاکری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علی ذاکری نپیوسته است.