استادشناسی
مرتضی ذاکر

مرتضی ذاکر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی ذاکر

شاگردان مرتضی ذاکر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مرتضی ذاکر نپیوسته است.