استادشناسی
ایمان رحیمی آلوقره

ایمان رحیمی آلوقره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ایمان رحیمی آلوقره

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های ایمان رحیمی آلوقره

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های ایمان رحیمی آلوقره

شاگردان ایمان رحیمی آلوقره

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد ایمان رحیمی آلوقره نپیوسته است.