لیلا گرامی معظم

لیلا گرامی معظم

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • ریاضیات و آمار

  • معادلات دیفرانسیل

  • ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی