استادشناسی
صمد رشید

صمد رشید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های صمد رشید

کلاس های صمد رشید

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

شاگردان صمد رشید

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد صمد رشید نپیوسته است.