استادشناسی
مجتبی رضائی حاجیده

مجتبی رضائی حاجیده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مجتبی رضائی حاجیده

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مجتبی رضائی حاجیده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مجتبی رضائی حاجیده

شاگردان مجتبی رضائی حاجیده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مجتبی رضائی حاجیده نپیوسته است.