استادشناسی
فرهاد روح افزای

فرهاد روح افزای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فرهاد روح افزای

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فرهاد روح افزای

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های فرهاد روح افزای

شاگردان فرهاد روح افزای

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فرهاد روح افزای نپیوسته است.