استادشناسی
بابک روشنی باویلی

بابک روشنی باویلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های بابک روشنی باویلی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های بابک روشنی باویلی

دانشگاه های بابک روشنی باویلی

شاگردان بابک روشنی باویلی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد بابک روشنی باویلی نپیوسته است.