استادشناسی
هدیه دبیری

هدیه دبیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های هدیه دبیری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

شاگردان هدیه دبیری