استادشناسی
فتح العلومی

فتح العلومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های فتح العلومی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فتح العلومی

دانشگاه های فتح العلومی

شاگردان فتح العلومی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فتح العلومی نپیوسته است.