ابراهیم محمودیان طرزئی

ابراهیم محمودیان طرزئی

3.1 (4 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • الکترونیک 2

  • تکنیک پالس

  • آز تکنیک پالس

  • مدار های مجتمع خطی

  • مدار های پالس و دیجیتال

  • آز مدار های مجتمع خطی