استادشناسی
علوی

علوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های علوی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های علوی

شاگردان علوی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علوی نپیوسته است.