استادشناسی
علی فرخی

علی فرخی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی فرخی

شاگردان علی فرخی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علی فرخی نپیوسته است.