استادشناسی
نسرین آخوندی

نسرین آخوندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نسرین آخوندی

شاگردان نسرین آخوندی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نسرین آخوندی نپیوسته است.