استادشناسی
زهرا علیشاهی

زهرا علیشاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های زهرا علیشاهی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های زهرا علیشاهی

دانشگاه های زهرا علیشاهی

شاگردان زهرا علیشاهی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زهرا علیشاهی نپیوسته است.