استادشناسی
علی ابجدی

علی ابجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی ابجدی

شاگردان علی ابجدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علی ابجدی نپیوسته است.