استادشناسی
هادی ابراهیمی خواه

هادی ابراهیمی خواه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های هادی ابراهیمی خواه

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های هادی ابراهیمی خواه

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های هادی ابراهیمی خواه

شاگردان هادی ابراهیمی خواه

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد هادی ابراهیمی خواه نپیوسته است.