استادشناسی
سارا زهری

سارا زهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های سارا زهری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سارا زهری

دانشگاه های سارا زهری

شاگردان سارا زهری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سارا زهری نپیوسته است.